Maturita

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – podzim 2021

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2021: 9. září 2021

Nová opatření upravující maturitní zkoušku

Ve vazbě na posunutí termínu konání didaktických testů bude období školního vyučování stanoveno až do neděle 23. května 2021.
Ředitelka školy stanovila žákům dny volna na přípravu k maturitní zkoušce, a to v termínu od 17. do 21. května 2021. Proto bude vysvědčení v naší škole předáno poslední den vyučování před tímto volnem, což je 14. května 2021.

Testování pro účely maturitní zkoušky
Žák nebo student, člen zkušební komise i ostatní osoby musí jako podmínku pro osobní přítomnost na zkoušce předložit potvrzení o negativním testu, který byl uskutečněn v posledních 7 dnech. Testování na onemocnění COVID-19 žákům přihlášeným ke konání maturitní a závěrečné zkoušky má povinnost umožnit SŠ, v níž žák tuto zkoušku koná.
Potvrzení o provedeném testu může být nahrazeno:

a) dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní
b) dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů
c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů

Didaktické testy
Výsledky didaktických testů zpřístupní Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen CZVV) ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům.
Žádost o přezkoumání výsledku nebo průběhu řádného termínu didaktických testů lze podat do 28. června 2021.

Ústní zkouška z předmětů navazujících na společnou část maturitní zkoušky

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě. Pokud by chtěl zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem standardizované mezinárodní jazykové zkoušky, musí i v tomto případě řediteli školy písemně sdělit, že bude tuto zkoušku konat, a do 30. dubna 2021 požádat o její nahrazení. Pokud se žák zkoušky nezúčastní (ať již omluven nebo neomluven) nebo ji vykoná neúspěšně, na maturitním vysvědčení nebude z příslušného předmětu hodnocen, tedy neúspěch celkové hodnocení neovlivní.
Pokud žák uspěje ze všech ostatních povinných předmětů, dostane maturitní vysvědčení (na kterém nebude hodnocení ústní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo z cizího jazyka). Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021. Toto sdělení se stane součástí maturitní dokumentace. Pokud žák vykoná zkoušku úspěšně, bude hodnocen stupněm prospěchu dle kritérií stanovených ředitelem školy (známkami 1-4), v případě, že neprospěl, má z daného zkušebního předmětu nárok na dva opravné pokusy.
Pokud se žák ke zkoušce nedostaví a do tří dnů omluví svou neúčast u zkoušky a ředitel školy tuto omluvu uzná, zůstává mu náhradní a dva opravné pokusy. V případě, že se ke zkoušce přihlásil, ale bez omluvy se nedostavil nebo ředitel školy omluvu neuznal, přichází žák obdobně jako za běžné situace o řádný termín a zbývají mu dva opravné pokusy.
Ředitel školy může omluvit žáka, který prokazatelně doloží, že v den konání příslušné zkoušky se k jejímu vykonání nemohl dostavit z důvodu onemocnění COVID-19 nebo z důvodu karantény v souvislosti s tímto onemocněním. Žák se nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušné zkoušky omluví řediteli školy a zároveň se může přihlásit k mimořádnému termínu DT, a to jak na povinné, tak i nepovinné zkoušky společné části MZ. Mimořádný termín konání DT v rámci jarního zkušebního období 2021 je stanoven ve dnech 7., 8. a 9. července 2021.
Ve všech těchto případech nicméně žák obdrží vysvědčení, pokud úspěšně vykonal ostatní povinné profilové zkoušky a didaktické testy (pokud didaktické testy měl konat). Do pěti let od úspěšného ukončení vzdělávání může konat náhradní či opravné zkoušky, v případě úspěšného vykonání opravné nebo náhradní zkoušky je žákovi vystaveno nového maturitní vysvědčení (s doplněnou úspěšně vykonanou zkouškou/zkouškami), původní vysvědčení žák vrátí. Tato skutečnost včetně identifikačních čísel vysvědčení bude zaznamenána v maturitní dokumentaci.
Žák při rozhodování o konání/nekonání ústní zkoušky musí zvážit, zda výsledek této zkoušky ovlivní dopad a uplatnění jeho maturitního vysvědčení pro budoucí potřeby např. přijímacího řízení na vyšší odborné nebo vysoké školy v České republice nebo v zahraničí. V případě, že žák písemně nesdělí řediteli školy do 30. dubna 2021, že tuto zkoušku konat bude, nebude ji moci vykonat jakou součást této maturitní zkoušky ani v budoucnu. Doložení úspěšně vykonaného výsledku této zkoušky pak bude možné pouze vykonání další maturitní zkoušky nebo vykonání jednotlivé zkoušky dle § 113 školského zákona, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce profilové části maturitní zkoušky z příslušného zkušebního předmětu.

Termíny didaktických testů - jaro 2021

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na tyto dny:

 • 24. května 2021 - matematika (8:00), anglický jazyk (13:30)
 • 25. května 2021 - český jazyk a literatura (8:00)

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021.
MŠMT provede následující dílčí změny v hodnocení 2. pololetí 2020/2021 a při konání maturitní zkoušky (MZ) v jarním termínu 2021:
1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 24. – 26. května 2021.

2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

Konkrétně
-
u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
-
u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
-
u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – jaro 2021

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021:

1. - 4. června 2021

V profilové části MZ došlo k níže uvedeným změnám:

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
Nově se stanovuje, že předměty profilové části MZ přesunuté novelou školského zákona č. 284/2020 Sb. ze společné části maturitní zkoušky (český jazyk a literatura a anglický jazyk) se stávají zkouškami nepovinnými. Je tedy na rozhodnutí žáka, zda je konat bude nebo nebude. V případě, že je konat nebude, nebudou součástí hodnocení na maturitním vysvědčení. V případě, že žák vykoná nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka neúspěšně, na vysvědčení se tato známka neuvádí (a nezapočítává se, resp. nebude ovlivňovat celkové hodnocení); OOP umožní opakování neúspěšné nepovinné zkoušky. Toto pravidlo platí pouze: - pro „prvomaturanty“, tedy pro žáky, kteří se vzdělávali ve školním roce 2020/2021. Neplatí tedy pro uchazeče, kteří konají opravnou nebo náhradní zkoušku. Z hlediska školských právních předpisů budou zkoušky ve společné části MZ (DT z českého jazyka a literatury a DT z cizího jazyka) považovány za plnohodnotné zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka.

Společná část maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

Na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb. jsou od roku 2021 součástí společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka pouze didaktické testy.

Profilová část nepovinné maturitní zkoušky z českého jazyka

V samostatném dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci, kteří se přihlásí k nepovinné zkoušce z českého jazyka, zvolí 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Tento seznam odevzdají ředitelce školy do 30. dubna 2021 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

Profilová část nepovinné maturitní zkoušky z anglického jazyka

IMG 0346

Požadavky na ústní nepovinnou maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže uvedeným tematickým okruhům týkajícím se konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní. V samostatném dokumentu najdete seznam konkrétních maturitních otázek ke 3. části ústní maturitní zkoušky.

Tematické okruhy

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod.

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda
Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v jarním temínu 2021, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ, mají možnost požádat ředitelku školy o její uznání.

Žádost se odevzdává zástupkyni ředitelky do 30. dubna 2021. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu – žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Profilová část maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

Profilová část maturitní zkoušky za jednotlivá zaměření

IMG 0396

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 15 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce.
Termíny odevzdání maturitních prací:

 • 5. května 2021 - zaměření MD a VMA
 • 11. května 2021 - zaměření MT