Maturita

Termíny didaktických testů - podzim 2022

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2022 na tyto dny:

  • 1. – 6. září 2022

Didaktické testy se budou konat ve spádové škole, a to je Střední průmyslová škola polytechnická - Centrum odborné přípravy Zlín, Nad Ovčírnou IV/2528, 760 01 Zlín. Pozvánky se budou rozesílat elektronicky od 16. 8. 2022.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – podzim 2022

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v pozimním zkušebním období 2022:

7. září
2022

Maturitní otázky, kritéria hodnocení i zadání oborových maturitních prací zůstávají pro podzimní zkušební období stejné jako byly pro zkušební období jaro 2022.

Termíny odevzdání maturitních prací:

15. 8. 2022 - Vývoj multimediálních aplikací

19. 8. 2022 - Mediální tvorba; Multimédia a design

Práce se musí osobně odevzdat v uvedený den do 14 hod. na sekretariát školy.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka

Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury JARO 2022

Termín: 11. 4. 2022
Žáci budou mít na výběr z devíti variant zadání písemné práce. Zadání se budou lišit v tématu a slohovém útvaru.
Žáci jsou připraveni na následující slohové útvary:
1. vypravování
2. popis/popis pracovního postupu/líčení
3. charakteristika
4. úvaha
5. zpráva/zpráva s prvky reportáže
6. novinový článek
7. fejeton
8. formální dopis
9. referát

Základní specifikace:
- čas na napsání práce: 120 minut včetně času pro přečtení či volbu zadání
- minimální počet slov: 250, maximální hranice není stanovena
- součástí zadání mohou být výchozí texty různého charakteru (např. písemný text, graf, tabulka, mapa, obrázek, schéma včetně jejich kombinací)
- žáci mohou během psaní používat příručku Pravidla českého pravopisu (vlastní i zapůjčenou školou), jiné pomůcky vyjma psacích potřeb dovoleny nejsou

Ústní část profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury JARO 2022

V samostatném dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci, kteří se přihlásí k nepovinné zkoušce z českého jazyka, zvolí 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Tento seznam odevzdají ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka v termínu, které určí MŠMT. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka

IMG 0346

Maturitní písemná práce anglický jazyk JARO 2022:

Termín: 12. 4. 2022
Žáci jsou připraveni na šest slohových útvarů:
1. formální korespondence
2. neformální korespondence
3. charakteristika
4. vypravování
5. recenze
6. popis

Ředitel školy určí jedno společné zadání (vylosuje ze šesti zadání odpovídajících probraným útvarům), toto zadání budou psát všichni žáci.
- čas na napsání práce: 80 minut
- počet slov: minimálně 200
- možnost používat slovníky

Ústní část profilové maturitní zkoušky z anglického jazyka JARO 2022

Požadavky na ústní povinnou maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže uvedeným tematickým okruhům týkajícím se konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní. V samostatném dokumentu najdete seznam konkrétních maturitních otázek ke 3. části ústní maturitní zkoušky.

Tematické okruhy

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod.

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v jarním temínu 2022, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ s minimální úrovní B1, mají možnost požádat ředitelku školy o nahrazení profilové zkoušky z AJ.

Žádost pro jarní termín se odevzdává zástupkyni ředitelky do 31. března 2022, pro podzimní termín do 30. června 2022. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu – žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Profilová část maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

Profilová část maturitní zkoušky za jednotlivá zaměření

IMG 0396

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 15 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce.
Termíny odevzdání maturitních prací (v uvedený den do 14 hod. do sekretariátu školy):

- MD - 19. srpna 2022

- MT - 19. srpna 2022

- VMA - 15. srpna 2022