Maturita

Přihlášky k maturitní zkoušce v podzimním termínu je nutné odevzdat do 25. června 2024.

Termíny konání společné části maturitní zkoušky - didaktických testů - podzim 2024

IMG 6152

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2024 na tyto dny:

  • 2. - 4. září 2024

Didaktické testy se budou konat ve spádové škole. Pozvánky se budou rozesílat elektronicky přibližně od poloviny srpna.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – podzim 2024

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2024:

  • 9. září 2024

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce

Termín maturitní písemné práce z ČJ v podzimním zkušebním období:

  • 5. září 2024

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška

IMG 5911

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška

Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v podzimním temínu 2024, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ s minimální úrovní B2, mají možnost požádat ředitelku školy o nahrazení profilové zkoušky z AJ.
Žádost pro podzimní termín se odevzdává zástupkyni ředitelky do 30. června 2024. Součástí žádosti je úředně ověřená kopie certifikátu. Didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Profilová maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

IMG 6195

Profilová maturitní zkouška - teoretická část

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a digitální design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Profilová zkouška - maturitní práce a její obhajoba

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 20 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce. Téma a zadání práce se zachovává i pro opravnou maturitní zkoušku a zkoušku v náhradním termínu.
Termíny odevzdání maturitních prací (1 ks explikace a další dokumentace dle zaměření, flashdisk s explikací a maturitní prací, dle zaměření i fyzické výstupy - tisky, merch apod.) v uvedený den do 14 hod. v sekretariátu školy:

  • 23. srpna 2024