Maturita

Termíny konání společné části maturitní zkoušky - didaktických testů - podzim 2023

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období roku 2023 na tyto dny:

  • 4. - 5. září 2023

Didaktické testy se budou konat ve spádové škole. Pozvánky se budou rozesílat elektronicky přibližně od poloviny srpna.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – podzim 2023

Maturitní otázky i kritéria hodnocení zůstávají stejná jako v jarním zkušebním období.

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období 2023:

  • 7. - 8. září 2023

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce

Termín maturitní písemné práce z ČJ v podzimním maturitním období:

  • 4. září 2023

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška

IMG 0346

Maturitní zkouška z anglického jazyka

Společná část maturitní zkoušky - didaktický test

Profilová část maturitní zkoušky - písemná práce

Profilová část maturitní zkoušky - ústní zkouška

Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v jarním temínu 2023, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ s minimální úrovní B2, mají možnost požádat ředitelku školy o nahrazení profilové zkoušky z AJ.
Žádost pro jarní termín se odevzdává zástupkyni ředitelky do 31. března 2023, pro podzimní termín do 30. června 2023. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu – žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří. Didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Profilová maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

IMG 0396

Profilová maturitní zkouška - teoretická část

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Profilová zkouška - maturitní práce a její obhajoba

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 20 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce. Téma a zadání práce se zachovává i pro opravnou maturitní zkoušku a zkoušku v náhradním termínu.
Termíny odevzdání maturitních prací (1 ks explikace a další dokumentace dle zaměření, flashdisk s explikací a maturitní prací, dle zaměření i fyzické výstupy - tisky, merch apod.) v uvedený den do 14 hod. v sekretariátu školy:

  • 18. srpna 2023