Maturita

Termíny didaktických testů - jaro 2022

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2022 na tyto dny:

 • 2. – 5. května 2022

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – jaro 2022

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022:

23. –
27. května 2022

Společná část maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka

Maturitní písemná práce z českého jazyka a literatury JARO 2022

Termín: 11. 4. 2022
Žáci budou mít na výběr z devíti variant zadání písemné práce. Zadání se budou lišit v tématu a slohovém útvaru.
Žáci jsou připraveni na následující slohové útvary:
1. vypravování
2. popis/popis pracovního postupu/líčení
3. charakteristika
4. úvaha
5. zpráva/zpráva s prvky reportáže
6. novinový článek
7. fejeton
8. formální dopis
9. referát

Základní specifikace:
- čas na napsání práce: 120 minut včetně času pro přečtení či volbu zadání
- minimální počet slov: 250, maximální hranice není stanovena
- součástí zadání mohou být výchozí texty různého charakteru (např. písemný text, graf, tabulka, mapa, obrázek, schéma včetně jejich kombinací)
- žáci mohou během psaní používat příručku Pravidla českého pravopisu (vlastní i zapůjčenou školou), jiné pomůcky vyjma psacích potřeb dovoleny nejsou

Ústní část profilové maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury JARO 2022

V samostatném dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci, kteří se přihlásí k nepovinné zkoušce z českého jazyka, zvolí 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Tento seznam odevzdají ředitelce školy prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka v termínu, které určí MŠMT. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka

IMG 0346

Maturitní písemná práce anglický jazyk JARO 2022:
- termín: 12. dubna 2022
- žáci jsou připraveni na sedm slohových útvarů:
1. formální korespondence
2. neformální korespondence
3. charakteristika
4. vypravování
5. recenze
6. popis
7. úvaha/esej

Ředitel školy určí jedno společné zadání (vylosuje ze sedmi zadání odpovídajících probraným útvarům), toto zadání budou psát všichni žáci.
- čas na napsání práce: 80 minut
- počet slov: 200 – 230
- možnost používat slovníky

Požadavky na ústní povinnou maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže uvedeným tematickým okruhům týkajícím se konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní. V samostatném dokumentu najdete seznam konkrétních maturitních otázek ke 3. části ústní maturitní zkoušky.

Tematické okruhy

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod.

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda
Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v jarním temínu 2022, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ s minimální úrovní B1, mají možnost požádat ředitelku školy o nahrazení profilové zkoušky z AJ.

Žádost pro jarní termín se odevzdává zástupkyni ředitelky do 31. března 2022, pro podzimní termín do 30. června 2022. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu – žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Didaktický test ve společné části však žák koná vždy.

Profilová část maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

Profilová část maturitní zkoušky za jednotlivá zaměření

IMG 0396

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 15 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce.
Termíny odevzdání maturitních prací:

- MD - 13. dubna 2022

- MT - 22. dubna 2022

- VMA - 13. dubna 2022