Maturita

Informace z Cermatu

Informace z Cermatu o nové maturitní zkoušce najdete v Maturitním zpravodaji.

Termíny didaktických testů - jaro 2021

IMG 0303

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2021 na tyto dny:

 • 3. května - MATEMATIKA - začátek zkoušky v 8.00
 • 3. května - ANGLICKÝ JAZYK - začátek zkoušky ve 13.30
 • 4. května - ČESKÝ JAZYK - začátek zkoušky v 8.00

MŠMT přistoupilo k zohlednění ztížených a odlišných podmínek teoretické výuky žáků pro vzdělávání ve 2. pololetí školního roku 2019/2020 a v 1. pololetí školního roku 2020/2021 s významným podílem vzdělávání distančním způsobem, který nelze vyloučit ani v 2. pololetí školního roku 2020/2021.
MŠMT provede následující dílčí změny v hodnocení 2. pololetí 2020/2021 a při konání maturitní zkoušky (MZ) v jarním termínu 2021:
1. Didaktické testy (DT) proběhnou v jarním zkušebním období v původních termínech ve dnech 3. – 5. května 2021.

2. Nově se u DT prodlouží časový limit na jejich vypracování, u českého jazyka a literatury a u cizích jazyků shodně o 10 minut, u matematiky o 15 minut.

Konkrétně
-
u DT z českého jazyka a literatury dojde k prodloužení ze 75 minut na 85 minut,
-
u DT z cizího jazyka (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 100 minut na 110 minut (k prodloužení dojde u části čtení a jazyková kompetence),
-
u DT z matematiky (jak v případě povinné, tak i nepovinné zkoušky) k prodloužení ze 120 minut na 135 minut.

Termíny konání ústní části profilové maturitní zkoušky – jaro 2021

Termín konání ústní části profilové maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021:

17. – 20. května 2021

V profilové části MZ došlo k níže uvedeným změnám:

Zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka
Písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebudou zahrnuty do profilové části maturitní zkoušky.
V profilové části maturitní zkoušky se bude z jazyků konat pouze ústní zkouška. Toto opatření se bude týkat všech žáků, kteří byli žáky posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021, a žáků, kteří konali v podzimním zkušebním období maturitní zkoušku dle zákona č. 135/2020 Sb. (tj. všichni přihlášení k prvnímu řádnému termínu z jarního zkušebního období roku 2019/2020, kteří ani v podzimním zkušebním období 2020 nemuseli konat písemnou práci). Platí pro všechny profilové zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka, a pro všechny následující opravné a náhradní termíny.

Společná část maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka

Na základě novely školského zákona č. 284/2020 Sb. jsou od roku 2021 součástí společné části maturitní zkoušky z českého a anglického jazyka pouze didaktické testy.

Profilová část maturitní zkoušky z českého jazyka

V samostatném dokumentu najdete školní seznam literárních děl, ze kterého si žáci zvolí 20 děl pro ústní část maturitní zkoušky. Tento seznam odevzdají ředitelce školy do 31. března 2021 prostřednictvím svého vyučujícího českého jazyka. Dokument obsahuje rovněž pokyny pro výběr děl do seznamu žáka.

Profilová část maturitní zkoušky z anglického jazyka

IMG 0346

Požadavky na ústní maturitní zkoušku z anglického jazyka se vztahují k níže uvedeným tematickým okruhům týkajícím se konkrétních a běžných témat z těchto oblastí: osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní. V samostatném dokumentu najdete seznam konkrétních maturitních otázek ke 3. části ústní maturitní zkoušky.

Tematické okruhy

Osobní a společenský život – já a moje rodina (např. osobní charakteristiky, členové rodiny a rodinné vztahy); osobní vztahy a komunikace (např. přátelé, můj vztah k jiným skupinám); domov, ubytování a bydlení (např. můj pokoj, náš dům/byt); volnočasové a společenské aktivity (např. kulturní a sportovní aktivity, koníčky, zájmy); prázdniny a významné události; plány do budoucna (např. profesní, studijní, budoucí bydlení) apod.

Každodenní život – život doma (např. stravování, nakupování, každodenní povinnosti); školní život (např. výuka, cestování do školy); zdraví a životní styl (např. péče o zdraví, hygienické návyky, vzhled) apod.

Svět kolem nás – město a region, ve kterém žiji (např. dopravní infrastruktura, služby, bydlení, sportovní a kulturní vyžití a události, zajímavá místa); lidé a společnost (např. vztahy mezi lidmi, společenské problémy); příroda a životní prostředí (např. ochrana životního prostředí, počasí); tradice a zvyky (např. svátky a s nimi spojené tradice); doprava a cestování (např. cestování do zahraničí, turistika); život v jiných zemích (např. mateřský jazyk / cizí jazyk, místa, zvyky, lidé); aktuální události (např. sportovní a kulturní) apod.

Témata

 • Osobní charakteristika
 • Rodina
 • Domov a bydlení
 • Každodenní život
 • Vzdělávání
 • Volnočasové aktivity a zábava
 • Mezilidské vztahy
 • Cestování a doprava
 • Zdraví a hygiena
 • Stravování
 • Nakupování
 • Práce a povolání
 • Služby
 • Společnost
 • Zeměpis a příroda
Uznání certifikované zkoušky

Žáci přihlášení k maturitní zkoušce v jarním temínu 2021, kteří úspěšně absolvovali certifikovanou zkoušku z AJ, mají možnost požádat ředitelku školy o její uznání.

Žádost se odevzdává zástupkyni ředitelky do 31. března 2021. Součástí žádosti je ověřená kopie certifikátu – žák předloží originál a kopii, jejíž správnost škola na základě předloženého originálu ověří.

Profilová část maturitní zkoušky z dějin výtvarné kultury

Maturitní zkouška z dějin výtvarné kultury se koná ústní formou. Žák si vylosuje jedno z dvaceti témat uvedených v samostatném souboru.

Profilová část maturitní zkoušky za jednotlivá zaměření

IMG 0396

V samostatných souborech jsou uvedena témata pro jednotlivá zaměření: vývoj počítačových her a multimediálních aplikací; multimédia a design; mediální tvorba. Maturitní zkouška se koná ústní formou, žák si vylosuje jedno z témat zahrnujících učivo dle svého zaměření.

Maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí

Součástí povinné profilové části maturitní zkoušky je maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí v délce 15 minut. Žákům je zadána maturitní práce s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce.