Akreditované kurzy pro učitele

Střed­ní ško­la fil­mová, mul­ti­mediál­ní a počí­tačových tech­nologií, s. r. o., je akred­i­tová­na k provádění vzdělá­vacích pro­gramů podle zákona č. 5632004 Sb., o ped­a­gog­ick­ých pra­cov­nících a o změně něk­terých zákonů, ve znění pozdějších zákonů č.j. MŠMT-16183/2019 – 1.

10. říj 2019

Kurz Vývoj WWW stránek pomocí HTML, CSS a WordPress

Vzdělávacím cílem je vybavit posluchače (pedagogické pracovníky) takovými znalostmi a dovednostmi, které jim umožní vytvářet jednoduché, ale moderní a přístupné webové stránky.