Výsledky přijímacího řízení

V přílohách najdete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

Pro žáky, kteří BYLI PŘIJATI, platí:
Dle § 60g odst. 6 a 7 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků, je povinen uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit úmysl vzdělávat se v této střední škole odevzdáním zápisového lístku řediteli školy nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tj. zveřejnění seznamu přijatých uchazečů). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
Zápisový lístek vydá uchazeči základní škola, kterou navštěvuje. Pokud už není žákem ZŠ, vydá uchazeči zápisový lístek odbor školství příslušného krajského úřadu.


Pro žáky, kteří NEBYLI PŘIJATI, platí:
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 60e odst. 3 školského zákona podat odvolání, a to do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u školy Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s. r. o., zastoupené ředitelem (ředitelkou) střední školy, zasílá se tedy na adresu Filmová 174, 760 01 Zlín. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje.
Odvolání musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu rozhodnutí napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.