Jak vyplnit přihlášku

Prihlaska

Pro přihlášení na naši školu je třeba vyplnit "modrou" přihlášku pro školy s talentovou zkouškou.

Přihlášku ke studiu posílá uchazeč nebo jeho zákonný zástupce přímo na studijní oddělení školy prostřednictvím pošty, případně ji doručí osobně nejpozději 30. 11. 2023.

Tiskopis přihlášky si žák vyžádá ve své základní škole, případně si vytiskne přihlášku z přílohy na této stránce. Přihláška musí být potvrzená základní školou. Žáci z jiných škol nebo žáci s individuální výukou si vyžádají formulář přihlášky ve škole, kterou navštěvovali, a zde si nechají potvrdit dosažené výsledky posledních dvou ročníků.

Místo potvrzení školy je možné k přihlášce dodat ověřenou kopii vysvědčení ze 7. a 8. ročníku ZŠ, případně z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku nebo z odpovídajících ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky. V přihlášce je nutné vyplnit i kolonky na kontakty a podepsat ji (jak uchazeč, tak zákonný zástupce) a nezapomenout napsat vybrané studijní zaměření.

V případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami se vychází při úpravě podmínek přijímacího řízení ve škole (§ 16 odst. 2 písm. c) školského zákona) zpravidla z doporučení školského poradenského zařízení získaného podle § 16a odst. 1 školského zákona a vyplněného na formuláři dle přílohy č. 2 vyhlášky. Předkládání doporučení školského poradenského zařízení k přihlášce, a tím žádosti na úpravu podmínek přijímacího řízení, je ale na uchazeči nebo jeho zákonném zástupci (nepředkládá se povinně, pouze v případě, že uchazeč chce uplatnit při přijímací zkoušce úpravu podmínek).

Název a adresa školy:
Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Filmová 174
760 01 Zlín

Obor vzdělání (kód a název):
82-41-M/17, Multimediální tvorba

Součástí přihlášky musí být i vybrané zaměření (napište za kód a název oboru):

  • Mediální tvorba
  • Multimédia a digitální design
  • Vývoj počítačových her a multimediálních aplikací

Pokud se chce uchazeč hlásit na dvě různá zaměření, napíše do přihlášky za kód a název oboru obě zaměření.

Potvrzení lékaře není třeba.