Termíny

Kalendář

Dny otevřených dveří: 11. a 12. listopadu 2022 vždy od 9 do 17 hod.

Přípravný kurz: 26. listopadu 2022 (více informací v záložce Přípravný kurz).

Uzávěrka přihlášek pro přijímací zkoušky na školní rok 2023/2024 je 30. listopadu 2022. Do tohoto termínu je třeba zaslat na adresu školy svou přihlášku, případně ji doručit osobně.

Na termín přijímacího řízení budou uchazeči pozváni dopisem. Ředitelka školy stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení na 9., 10., 11. a 12. ledna 2023.

Pokud se uchazeč nedostaví v termínu určeném v pozvánce a svoji neúčast omluví písemně nejpozději do 3 dnů ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín talentové zkoušky je stanoven na 19. 1. 2023.

Výsledky talentové zkoušky budou zaslány zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče poštou 20. ledna 2023 (kromě uchazečů, kteří budou dělat talentovou zkoušku v náhradním termínu).

V průběhu přijímacího řízení mají uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost nahlédnout do složky uchazeče a vyjádřit se k podkladům, ze kterých se bude vycházet při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Tato možnost platí dle rozhodnutí ředitelky školy do 30. ledna 2023. Zájemci si musí schůzku domluvit předem přes sekretariát školy na e-mailové adrese: info@creativehill.cz.

Seznam přijatých a nepřijatých studentů a rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitelka školy v období od 5. února do 15. února 2023. Seznamy budou zveřejněny na webu a vylepeny na dveřích školy, nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na této škole odevzdáním (nebo odesláním) zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.