Termíny

Kalendář

Blahopřejeme všem přijatým uchazečům a těšíme se na ně v září 2021. Podrobné informace o studiu budeme zasílat e-mailem v červnu.
Zájemci o ubytování v DM, sledujte náš web, pravděpodobně v průběhu března bychom měli mít na stránkách k dispozici přihlášky k ubytování pro rok 2021/2022.

Uzávěrka přihlášek pro přijímací zkoušky na školní rok 2021/2022 je 30. listopadu 2020. Do tohoto termínu je třeba zaslat na adresu školy svou přihlášku, případně ji doručit osobně.

Na termín přijímacího řízení budou uchazeči pozváni dopisem. Ředitelka školy stanovila termíny pro konání talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení, a to na 5., 6. a 7. 1. 2021.

Pokud se uchazeč nedostaví v termínu určeném v pozvánce a svoji neúčast omluví písemně nejpozději do 3 dnů ředitelce školy, koná zkoušku v náhradním termínu. Náhradní termín talentové zkoušky je stanoven na 14. 1. 2021.

Výsledky talentové zkoušky budou zaslány zletilému uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče nejpozději 20. ledna 2021. (Výsledky byly zaslány 18. 1. 2021. Pokud by Vám nedorazily do 25. 1. 2021, ozvěte se prosím na sekretariát školy.)

V průběhu přijímacího řízení mají uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů možnost nahlédnout do složky uchazeče a vyjádřit se k podkladům, ze kterých se bude vycházet při rozhodnutí o přijetí či nepřijetí. Tato možnost platí dle rozhodnutí ředitelky školy do 30. ledna 2021. Zájemci si musí schůzku domluvit předem přes sekretariát školy na e-mailové adrese: info@creativehill.cz.

Seznam přijatých studentů a rozhodnutí o nepřijetí vydá ředitelka školy v období od 5. února do 15. února 2021. Seznamy budou zveřejněny na webu a vylepeny na dveřích školy, nepřijatí uchazeči obdrží rozhodnutí písemně.

Přijatí uchazeči musí potvrdit svůj úmysl vzdělávat se na této škole odevzdáním (nebo odesláním) zápisového lístku do 10 pracovních dnů od zveřejnění rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí je nutné podat do 3 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí.