STEAM
na Creative Hill

Projekt STEAM na Creative Hill (2019-1-CZ01-KA101-060156) byl dalším krokem k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace. V projektu byly naplánovány čtyři mobility pro čtyři pedagogické pracovníky. Tyto mobility pomohly splnit následující cíle:

  • zvýšení jazykových kompetencí učitelů
  • zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků
  • zavádění nových metod do výuky (multidisciplinární přístup, STEAM, tandemová výuka)
  • spolupráce učitelů

Učitelé zapojení do tohoto projektu se aktivně vzdělávali a měli zájem o zvyšování svých kompetencí z hlediska jazykových i metodických, které vedly k zatraktivnění jejich vyučovacích hodin. V rámci tohoto projektu byly naplánovány kurzy, které pomohly naplnit multidisciplinární přístup ve výuce pomocí konceptu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic). Kurzy byly zaměřeny na rozvíjení nových učebních postupů a metod výuky s ohledem na kompetence 21. století, dále na využití robotiky a STEM, na kreativní výuku cizích jazyků a na umění ve výukovém procesu.

Absolvování kurzů a následná diseminace přinesly zlepšení jednotlivých předmětů výuky, získání nových inspirací a podnětů, zlepšení klíčových kompetencí učitelů, využití moderních metod výuky, zlepšení týmové práce a navázání nových profesních kontaktů. Znalosti a dovednosti, které účastníci mobilit získali, budou v dlouhodobém horizontu přínosem pro studenty a celou školu. Pedagogové, kteří se zúčastnili projektu, uspořádali workshopy, kde se o své nově nabyté zkušenosti podělili se svými kolegy. Dále připravili projektový týden, který splňoval multidisciplinární přístup. Další workshop byl o výukových metodách v anglickém jazyce a využití umění v obsahu klasických předmětů. Vytvořili pracovní listy do výuky cizích jazyků. Zároveň účastníci mobilit připravili ukázkové hodiny pro své kolegy. Šíření projektu mimo organizaci bylo vyřešeno formou článků na webových stránkách projektu a na sociálních sítích.