STEAM
na Creative Hill

Projekt STEAM na Creative Hill (2019-1-CZ01-KA101-060156) je dalším krokem k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace. V projektu jsou naplánovány čtyři mobility pro čtyři pedagogické pracovníky. Tyto mobility pomohou splnit následující cíle:

  • zvýšení jazykových kompetencí učitelů
  • zdokonalení a zkvalitnění výuky cizích jazyků
  • zavádění nových metod do výuky (multidisciplinární přístup, STEAM, tandemová výuka)
  • spolupráce učitelů

Učitelé zapojení do tohoto projektu se aktivně vzdělávají a mají zájem o zvyšování svých kompetencí z hlediska jazykových i metodických, které by vedly k zatraktivnění jejich vyučovacích hodin. V rámci tohoto projektu jsou plánovány kurzy, které pomohou naplnit multidisciplinární přístup ve výuce pomocí konceptu STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematic). Kurzy jsou zaměřeny na rozvíjení nových učebních postupů a metod výuky s ohledem na kompetence 21.století, dále na využití robotiky a STEM, na kreativní výuku cizích jazyků a na umění ve výukovém procesu.

Po absolvování kurzů a následné diseminaci se očekává zlepšení jednotlivých předmětů výuky, získání nových inspirací a podnětů, zlepšení klíčových kompetencí učitelů, využití moderních metod výuky, zlepšení týmové práce a navázání nových profesních kontaktů. Znalosti a dovednosti, které účastníci mobilit získají, budou v dlouhodobém horizontu přínosem pro studenty a celou školu. Účastníci mobilit uspořádají workshopy, kde se se svými nově nabytými zkušenostmi podělí se svými kolegy. Dále připraví projektový týden, který bude splňovat multidisciplinární přístup. Je plánován workshop o výukových metodách v anglickém jazyku a využití umění v obsahu klasických předmětů. Dále bude vytvořena s pracovními listy do výuky cizích jazyků. Zároveň účastníci mobilit připraví ukázkové hodiny pro své kolegy. Projekt bude šířen mimo organizaci formou článků na webových stránkách projektu a sociálních sítí.