Erasmus+ KA1
vzdělávání pedagogů

V rámci klíčové akce 1 v oblasti školního vzdělávání probíhá projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů s názvem Krok do Evropy.

Naše škola se ve školním roce 2017/2018 poprvé zapojila do programu Erasmus+. V rámci klíčové akce 1 v oblasti školního vzdělávání probíhá projekt zaměřený na vzdělávání pedagogů s názvem Krok do Evropy (reg.č. projektu 2017-1-CZ01-KA101-034920). Projekt je prvním krokem k naplnění dlouhodobých plánů školy z hlediska internacionalizace. V projektu je naplánováno šest mobilit třech pedagogických pracovníků. Tyto mobility pomohou splnit následující cíle:

  • zvýšení jazykových kompetencí učitelů
  • vytvoření fungujícího týmu pro spolupráci se zahraničními školy
  • zavádění nových metod do výuky
  • zavádění metody CLIL do výuky
  • vytvoření kvalitní spolupráce mezi školami na evropské a mezinárodní úrovni

V rámci tohoto projektu je plánováno, že se zúčastní intenzivního jazykového kurzu v Londýně ve Velké Británii, který je zaměřen na zlepšení jejich jazykových dovedností, které využijí při jejich dalších aktivitách – zahraniční kurzy, zavedení metody CLIL do výuky, vytvoření projektů a partnerství se zahraničními školami.

Další z kurzů je zaměřen přímo na metodu CLIL. Absolvování kurzu získá účastník mobility znalosti a zkušenosti, jak začlenit metodu CLIL do hodin a školního vzdělávacího programu. Druhý kurz je zaměřen na inovativní výukové metody a získané zkušenosti a znalosti pomohou zlepšit výuku použitím inovativních metod ve výuce a zlepšit organizaci projektového vyučování. Třetí kurz je zaměřen na projektový management. Na tomto kurzu se účastník mobility naučí začlenit mezinárodní aktivity do školního vzdělávacího programu a získá dovednosti k lepšímu řízení budoucích projektů.

Po absolvování kurzů a následné diseminaci se očekává zlepšení jednotlivých předmětů výuky, získání nových inspirací a podnětů, zlepšení klíčových kompetencí učitelů, využití moderních metod výuky, zlepšení týmové práce a navázání nových profesních kontaktů. Znalosti a dovednosti, které účastníci mobilit získají, budou v dlouhodobém horizontu přínosem pro studenty a celou školu. Účastníci mobilit uspořádají workshopy, kde se se svými nově nabytými zkušenostmi podělí se svými kolegy. Je plánován workshop o výukových metodách, metodě CLIL a využití eTwinningu. Dále bude vytvořena příručka o projektovém managementu ve vzdělávání a příručka s tipy, jak zavádět CLIL do hodin. Zároveň účastníci mobilit připraví ukázkové hodiny pro své kolegy.