Modernizace PC učebny

Na realizaci projektu byla poskytnuta finanční podpora z Evropské unie.

Cílem projektu je modernizace PC učebny a vytvoření příjemného a
motivujícího prostředí pro výuku. Budou tak podporovány moderní výukové
metody s využitím digitálních technologií, aby mohly být plně rozvíjeny
odpovídající klíčové kompetence v těchto oborech ve vazbě na budoucí
uplatnění žáků na trhu práce. Zvolené aktivity projektu jsou v
souladu s klíčovými kompetencemi IROP, které jsou výše definované a
přispějí k rozvoji celé školy.

Projektovým záměrem je modernizace počítačové učebny Théta, kde budou vyučovány následující předměty:
Programování 3D počítačových her
Ateliér vývoje multimediálních aplikací
Programovací jazyk C++
Základy informatiky
Redakční systémy a SEO
Úvod do programování www stránek
Úvod do programování a základy robotiky
Programovací jazyk JavaScript
Triková tvorba
Ateliér 3D počítačových her

Učebna bude využívána žáky všech tří zaměření školy. Těžištěm se stane
pořízení počítačů, na kterých se budou žáci vzdělávat v návaznosti na
výše uvedené předměty. Potřebný software má škola k dispozici a je
každoročně obnovován. V souladu s cíli integrované strategie IPRÚ
Zlín budou v učebně realizovány typové aktivity, které povedou ke
zvýšení zájmu o studium digitálních technologií a jejich dalšímu studiu
na vysokých školách ve vazbě na trh práce.