Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903
Operační program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Financování: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání – 85 %, Státní rozpočet -10 %, Zlínský kraj - 5 %
Příjemce dotace: Zlínský kraj

Všeobecný cíl:
Hlavním cílem projektu je zkvalitnit vzdělávání ve Zlínském kraji v klíčových oblastech vytýčených Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (polytechnické vzdělávání, matematická gramotnost, čtenářská gramotnost, digitální kompetence) a v kombinaci s kvalitním kariérovým poradenstvím spojeným s aktivitami prevence předčasných odchodů a uplatňováním rovných příležitostí ve vzdělávání zvýšit šance absolventů na uplatnění na trhu práce.

Partner projektu: Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Rozpočet partnera: 205.872 Kč
Období realizace partnera: 1.1.2022 – 31.8.2022
Realizované aktivity partnera:
7b: Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ/VOŠ
7f: Personální podpora – Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
7g: Personální podpora – Školní kariérový poradce