Bezpečné klima

V roce 2017 probíhal v naší škole projekt Bezpečné klima v českých školách využitím metody tutoringu (PRCH-IPBK-0014/2017) podpořený z dotačního programu Bezpečné klima v českých školách 2017. Projekt byl zaměřen na vzdělávání a supervizi pedagogů působících na pozici tutorů v tutoringovém projektu naší školy. Tutoringový program slouží jako nástroj podpory vzdělávání a osobnostního rozvoje žáků. Jeho hlavní přínos spočívá ve vytvoření prostoru, v němž je možné věnovat individuální pozornost všem žákům a napomáhat jim v sebereflexi a sebeřízení. Nedílnou součástí programu je prevence rizikového chování ve škole. Tutor vede žáka k předcházení patologických jevů ve třídě a škole. Tutoringový program je povinnou součástí vzdělávání pro žáky 1. ročníků.